[:en]Terms and conditions[:ro]Termeni și condiții[:]

Home / [:en]Terms and conditions[:ro]Termeni și condiții[:]
[:en]1.1.         Participant undertakes to declare that the personal information provided (name, age, email, phone) are correct and accurate. Minors under 16 are allowed only accompanied by at least one adult.

 

1.2.         Exitus Team is not responsible for any incorrect or inaccurate information submitted by the participant during the booking process. All booking updates (including information and confirmations) are sent by email. If you do not receive any emails or the email is corrupt in anyway (blank or otherwise), please contact us at contact@exitus.ro or by phone at 0770551817.

 

1.3.         People under the influence of alcohol or drugs are not allowed to enter and play the room escape game. Also, any type of physical or verbal aggression against Exitus Team or other participants is strictly forbidden. In these cases, Exitus team reserves the right to cancel or stop the game without reimbursement. Smoking is allowed only in specially designated spaces.

1.4.         The team must arrive at the location 15 minutes before the game starts, to take part in a short training, in which they will be presented the rules of conduct and other general information. In case of any delay, we reserve the right to reduce the game time period to avoid a long waiting time for the next team. The reservation will be canceled if the delay exceeds 30 minutes.

1.5.         Participants understand and agree that during the game, the door will be locked. They may leave the room only after solving all the puzzles or after the expiration of the 60 minutes. In exceptional circumstances, due to health problems or safety issues, Exitus team will open the door.

1.6.         Participants understand and accept that the game is supervised by Exitus team through a video camera, for the proper functioning of the game. Exitus team will not capture photos or make any video or audio recordings.

1.7.         The rooms do not contain harmful elements which can affect the health or safety or the participants. The participants will assume liability for any action they do voluntary or involuntary in the game, physical or mental. The game is based on logical deduction, intuition and attention and requires no kind of special knowledge. Thus, finding solutions does not imply in any way action by force, alteration or the heating system or air conditioning, the surveaillance camera, the electric system,  objects of decor or furniture.

1.8.         Items marked with “DO NOT TOUCH” are not part of the game and do not require opening or touching. Items marked with “DO NOT USE FORCE” should not be coerced in any way; these have a special opening system which the participants must discover, that does not imply force. Items marked with “DO NOT MOVE” should not be moved, as this may affect the logic and progression of the game. Markings should not be removed.

1.9.         The cost of any damage caused by the participants during the game (on all products and objects in the room) will be paid entirely by the participant (costs of replacing or repairing).

1.10.      Exitus games are not recommended for pregnant women or people suffering from claustrophobia, panic attacks, asthma, heart disease, hypertension, epilepsy or other similar pathologies. If a participant under one of these conditions decides to participate in the game, they will make it on their own risk. Exitus is not responsible for the person’s participation in the game. If the person decides to stop their participation in the game, organizers will unlock the door.

1.11.      Participant undertakes to understand and accept the privacy of the game, acknowledging that the public transmission (partial or full) is strictly forbidden. Taking pictures and video or audio recordings of any information related to games (puzzles, mechanisms, systems, decorative objects and any other details) is not permitted and disrespecting this rule triggers the stop of the game without any reimbursement. The game and its riddles are proprietary of Diaxis Events and are copyrighted and therefore cannot be shared. Doing so brings the start of legal proceedings against the person / persons concerned.

 

1.12.      By attending a game at Exitus, the participant undertakes to declare that he has read and accepted the terms and conditions for participation and all indications received in the briefing. Failure to follow these rules entail the interruption of the game without its reimbursement. If any information received is unclear, please contact us by email or phone contact@exitus.ro 0770551718 for further explanation.[:ro]1.1.         Participantul se obligă să declare că informațiile personale oferite (nume, vârstă, email, telefon) sunt corecte și complete. Accesul persoanelor minore sub 16 ani este permis doar în situația în care acestea sunt însoțite de cel puțin o persoană majoră.

 

1.2.         Echipa Exitus nu este responsabilă pentru orice informație incorectă oferită de către participant în cadrul procesului de rezervare. Toate informațiile vor fi transmise prin telefon sau email. Dacă nu sunteți contactați în termen de 2 ore de la înregistrarea rezervării, vă rugăm să ne sunați la 0770551817 sau să ne trimiteți un email la contact@exitus.ro.

 

1.3.         Nu este permis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. De asemenea, nu este permis niciun tip de agresiune fizică sau verbală la adresa echipei Exitus sau celorlaltor participanți. În acest cazuri, echipa Exitus își rezervă dreptul de a anula sau de a întrerupe jocul fără rambursarea contravalorii acestuia. Fumatul este permis doar în spațiile special amenajate.

 

1.4.         Echipa trebuie să se prezinte la locație cu 15 minute înainte de începerea rezervării. Participanților li se va face un scurt instructaj, în care li se vor prezenta regulile de conduită și alte informații generale. În cazul unor eventuale întârzieri, ne rezervăm dreptul de a reduce perioada de joc pentru a evita un timp de așteptare îndelungat pentru următoarele echipe. Rezervarea va fi anulată dacă întârzierea depășește 30 minute.

 

1.5.         Participanții înțeleg și acceptă faptul că pe durata jocului ușa camerei în care se vor afla va fi incuiată. Aceștia vor putea părăsi camera doar după rezolvarea acesteia sau după expirarea celor 60 de minute. În situații excepționale cauzate de probleme de sănătate sau de siguranță a participanților, echipa Exitus va deschide ușa.

 

1.6.         Participanții înțeleg și acceptă că vor fi supravegheați pe toata durata jocului prin intermediul unei camera video de monitorizara, pentru buna funcționare a jocului. Echipa Exitus nu va efectua capturi foto sau video (integrale sau parțiale) în niciun moment al jocului.

 

1.7.         Camerele amenajate pentru conceptul room escape nu conțin elemente dăunătoare, care pot afecta siguranța sau sănătatea participanților. Participanul își asumă răspunderea pentru orice acțiune voluntară sau involuntară de natură fizică sau psihică la joc. Jocul se bazează pe deducție logică, intuiție și atenție și nu necesită niciun fel de cunoștințe de specialitate. Astfel, găsirea soluțiilor nu implică în niciun fel acționarea prin forță, impactarea sistemului de încălzire sau aer condiționat, de monitorizare sau a celui electric sau a obiectelor de decor sau mobilier.

 

1.8.         Obiectele notate cu “DO NOT TOUCH” nu fac parte din joc și nu necesită deschiderea sau atingerea. Obiectele marcate cu “DO NOT USE FORCE” nu trebuie forțate în niciun mod, având un sistem de deschidere dedicat pe care participanții vor trebui să îl descopere. Obiectele marcate cu “DO NOT MOVE” nu trebuie mutate, acest lucru putând afecta logica și mersul jocului. Marcajele nu trebuie dezlipite.

 

1.9.         Daunele produse de către participanți pe durata jocului (asupra tuturor produselor și obiectelor ce se afla în camera respectivă) vor fi suportate în totalitate de către participant (costuri de înlocuire sau reparare).

 

1.10.      Jocurile Exitus nu sunt recomandate femeilor însărcinate sau persoanelor care suferă de claustrofobie, atacuri de panică, astm, boli de inimă, hipertensiune, epilepsie sau alte patologii similare. În cazul în care un participant aflat într-una dintre aceste condiții hotărăște să participe la joc, o va face pe propria răspundere. Exitus nu își asumă responsabilitatea pentru participarea la joc a persoanei respective. Dacă pe parcursul jocului persoana hotărăște întreruperea acestuia, organizatorii vor descuia ușa.

 

1.11.      Participantul se obligă să înțeleagă și să accepte confidențialitatea jocului, luând la cunoștinț���� faptul că transmiterea publică (parțială sau integrală) este strict interzisă. Fotografierea și înregistrarea video sau audio a oricăror informații legate de joc (puzzleuri, mecanisme, sisteme, obiecte de decor și orice alte detalii) nu este permisă, acest lucru atragând după sine întreruperea jocului fără rambursarea contravalorii acestuia. Jocurile au caracter confidențial și sunt proprietatea Diaxis Events SRL, iar nerespectarea acestor reguli aduce după sine începerea demersurilor legale împotriva persoanei/persoanelor în cauză.

 

1.12.      Prin participarea unui joc la Exitus, participantul se obligă să declare pe propria răspundere că a citit și a acceptat termenele și condițiile de participare, precum și toate indicațiile primite în partea de instructaj. Nerespectarea acestor reguli atrage după sine întreruperea jocului fără rambursarea contravalorii acestuia. Dacă orice informație primită este neclară, vă rugăm să ne contactați prin email la contact@exitus.ro sau telefon 0770551718 pentru explicații suplimentare.[:]


Warning: require_once(/home/exitus/exitus.ro/wp-content/themes/jupiter/footer.php): failed to open stream: Permission denied in /home/exitus/exitus.ro/wp-includes/template.php on line 688

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/exitus/exitus.ro/wp-content/themes/jupiter/footer.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php:/usr/local/php5/lib/pear') in /home/exitus/exitus.ro/wp-includes/template.php on line 688